مدیر گروه

مدیر گروه مهندسی برق - کنترل


دکتر محسن شفیعی راد
m.shafieirad@Kashanu.ac.ir
mshafieirad.kashanu.ac.ir
Tel:5591 3488  

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۹