مقطع دکتری

1- دانشجویان برای تصویب موضوع رساله دکتری (پروپوزال)  به نکات زیر توجه نمایند:

  • برای ورودی های 94 و پس از آن، حداقل یکسال قبل از برگزاری جلسه دفاع، پروپوزال آنها باید به تصویب شورای گروه رسیده باشد. 
  •  برای ورودی های 95 و پس از آن، زمان دفاع از پروپوزال، حداکثر انتهای نیمسال چهارم می باشد. تاخیر در ارائه پروپوزال، در ارزیابی نهایی رساله لحاظ می گردد.
  • برای ورودی های 95 و پس از آن، دانشجو موظف است پس از تصویب پروپوزال، 2 سمینار 6 ماهه زیر نظر کمیته هادی (متشکل از اساتید راهنما/مشاور و 2 نفر از اعضا هیات علمی گروه) برگزار نماید.

2- دانشجو برای طرح موضوع رساله دکتری (پروپوزال) موظف است علاوه بر تکمیل فرم پروپوزال، یک گزارش نیز مطابق با قالب زیر تهیه نماید:

قالب گزارش پروپوزال دانشجویان دکتری

قالب گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری برای تمدید سنوات

فرم تعهد تحویل کلید آزمایشگاه تحقیقاتی

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۵