مقطع کارشناسی

توجه: دانشجویان ورودی 93 و پس از آن موظف هستند مطابق با چارت زیر و با رعایت قواعد هم نیازی و پیش نیازی، دروس مختلف را اخذ نمایند. در مورد دروس اختیاری نیز رعایت شرایط همنیازی و پیش نیازی ضروری است.

چارت مصوب دانشجویان کارشناسی-ورودی 93 و پس از آن

آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۹