مدیر گروه

دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485

مدیر گروه مهندسی برق - قدرت


دکتر علی کریمی
a.karimii@Kashanu.ac.ir
Tel:5591 3477

برنامه حضور

آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۶