مسئول آموزشی


به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485

مهندس محمد عباسیان جوشقانی
مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Sataher@Kashanu.ac.ir
Tel:5591 2488   

 

م.ش

 

 

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۸۵۸