معاون پژوهشی


به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485

دکتر حسین کرمی طاهری
karamitaheri@Kashanu.ac.ir
karamitaheri.kashanu.ac.ir
Tel:5591 3459 

 
  م.ش

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۳۳۶