ریاست دانشکده


به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485

دکتر ابوالفضل حلوایی نیاسر
halvaei@Kashanu.ac.ir
https://faculty.kashanu.ac.ir/halvaei
Tel:5591 3400  

 

مسئول دفتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 
مجید صانعی نژاد
Tel:031 5591 3400
Fax:031 5591 3444

 

 م.ش

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۳۵۷