اسامی کارکنان

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرکت تحصیلیعنوان پست سازمانی
محسنشکرریزمهندس کامپیوتر- نرم افزارفوق لیسانسمسئول مرکز کامپیوتر
ساداتسیدی پورمهندس کامپیوتر- نرم افزارلیسانسمسئول سایت رشته کامپیوتر
مجیدصانعی نژادعلوم تربتیلیسانسمسئول دفتر دانشکده
محمدرضافتاحالکترونیکلیسانسکارشناس آزمایشگاه
پرویزنوروزیبرقلیسانسکارشناس آزمایشگاه
مهدیاسدیمهندسی ای تیفوق لیسانسکارشناس
زهراآستانیمهندسی کامپیوترلیسانسکارشناس