دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام حسین
نام خانوادگی کریمیان علی داش
رشته تحصيلي مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیکی hkarimiyan@kashanu.ac.ir
صفحه شخصی http://hkarimiyan.kashanu.ac.ir