دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام محسن
نام خانوادگی رحیمی
رشته تحصيلي مهندسی برق- قدرت
پست الکترونیکی mrahimi@kashanu.ac.ir
صفحه شخصی http://mrahimi.kashanu.ac.ir