دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام ابوالفضل
نام خانوادگی حلوایی نیاسر
شماره تماس 03615912412
رشته تحصيلي برق - قدرت
پست الکترونیکی halvaei@kashanu.ac.ir
صفحه شخصی http://halvaei.kashanu.ac.ir
فایل ضمیمه