دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام محمود
نام خانوادگی نیکوفرد
شماره تماس 591 2491
رشته تحصيلي مهندسی برق
پست الکترونیکی Mnik@kashanu.ac.ir
صفحه شخصی http://mnikoofard.kashanu.ac.ir
فایل ضمیمه