دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام مجید
نام خانوادگی نعمتی
شماره تماس 591 2468
رشته تحصيلي مهندسی برق
پست الکترونیکی Neamaty@kashanu.ac.ir
صفحه شخصی http://neamaty.kashanu.ac.ir