دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام سید حسین
نام خانوادگی اجتهد
رشته تحصيلي مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیکی ejtahed@Kashanu.ac.ir
صفحه شخصی http://ejtahed.kashanu.ac.ir