دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام حسین
نام خانوادگی ابراهیم پور کومله
رشته تحصيلي کامپیوتر هوش ماشین و رباتیک
پست الکترونیکی ebrahimpour@kashanu.ac.ir
صفحه شخصی http://ebrahimpour.kashanu.ac.ir
فایل ضمیمه