دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام سید مهدی
نام خانوادگی وحیدی پور
شماره تماس 591 2478
رشته تحصيلي کامپیوتر
پست الکترونیکی Vahidipour@kashanu.ac.ir
صفحه شخصی http://vahidipour.kashanu.ac.ir
فایل ضمیمه