دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام احمد
نام خانوادگی یوسفان
شماره تماس 5912495
رشته تحصيلي مهندسی کامپیو تر هوش مصنو عی
پست الکترونیکی yoosofan@kashanu.ac..ir
صفحه شخصی http://yoosofan.kashanu.ac.ir