دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام سلمان
نام خانوادگی گلی بیدگلی
شماره تماس 9357712371
رشته تحصيلي مهندسی کامپیوتر نرم افزار
پست الکترونیکی salmangoli@kashanu.ac.ir
صفحه شخصی http://goli.kashanu.ac.ir