دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام محمدرضا
نام خانوادگی ذوقی
شماره تماس 0361-5912429
رشته تحصيلي مهندسی برق
پست الکترونیکی zoghi@kashanu.ac.ir
صفحه شخصی http://zoghi.kashanu.ac.ir
فایل ضمیمه