دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام حسین
نام خانوادگی صباغیان بیدگلی
شماره تماس 03155913418
رشته تحصيلي مهندسی کامپیوتر، معماری سیستمهای کامپیوتری
پست الکترونیکی hsabaghianb@kashanu.ac.ir
صفحه شخصی http://hsabaghianb.kashanu.ac.ir
فایل ضمیمه