دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام داریوش
نام خانوادگی دیدبان
شماره تماس 55912490 031
رشته تحصيلي مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیکی dideban@kashanu.ac.ir
صفحه شخصی http://dideban.kashanu.ac.ir