دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   زهرا   آستانی   مهندسی کامپیوتر   كارشناس آموزش      ليسانس 
 2   مهدی   اسدی   مهندسی ای تی   کارشناس مرکز کامپیوتر      فوق لیسانس 
 3   سادات   سیدی پور   مهندس کامپیوتر- نرم افزار   مسئول سايت رشته كامپيوتر      لیسانس 
 4   محسن   شکرریز   مهندس کامپیوتر- نرم افزار   مسئول مركز كامپيوتر      فوق لیسانس 
 5   مجید   صانعی نژاد   علوم تربتی   مسئول دفتر دانشكده      لیسانس 
 6   محمدرضا   فتاح   الکترونیک   كارشناس آزمايشگاه      لیسانس 
 7   پرویز   نوروزی   برق   كارشناس آزمايشگاه      لیسانس