دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485
مدیر گروه مهندسی برق - مخابرات


دکتر سید سجاد جهان بخت
jahanbakht@Kashanu.ac.ir
jahanbakht.kashanu.ac.ir
Tel:5591 2496   
م.ش
تعداد بازديد از اين صفحه : 282