دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485مدیر گروه مهندسی برق - الکترونیک


دکتر محمود نیکوفرد
Mnik@Kashanu.ac.ir
mnikoofard.kashanu.ac.ir
Tel:5591 2491    م.ش

تعداد بازديد از اين صفحه : 692