دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • گروههای آموزشی... > مهندسی برق - کنترل > مدیر گروه

به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485
مدیر گروه مهندسی برق - کنترل

 

دکتر محسن شفیعی راد
m.shafieirad@Kashanu.ac.ir
mshafieirad.kashanu.ac.ir
Tel:5591 3409       

 

  م.ش

تعداد بازديد از اين صفحه : 272