دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر


دکتر حسین صباغیان بیدگلی
hsabaghianb@Kashanu.ac.ir
hsabaghianb.kashanu.ac.ir
Tel:5591 3418   
 م.ش

تعداد بازديد از اين صفحه : 360