دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • معرفی اشخاص... > مسئول آموزشی

به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485 

مهندس محمد عباسیان جوشقانی
مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Sataher@Kashanu.ac.ir
Tel:5591 2488    م.ش


تعداد بازديد از اين صفحه : 3009