دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • معرفی اشخاص... > مسئول مرکز رایانه

به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485 

مهندس محسن شکرریز
مسئول سایت رایانه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Shekarriz@Kashanu.ac.ir
Tel:5591 2485    م.ش

 


تعداد بازديد از اين صفحه : 539