دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدیریت دانشکده... > مدیران گروه‌ها

به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485
مدیر گروه مهندسی برق - کنترل


دکتر محسن شفیعی راد
m.shafieirad@Kashanu.ac.ir
mshafieirad.kashanu.ac.ir
Tel:5591 3409  مدیر گروه مهندسی برق - قدرت


دکتر حمیدرضا محمدی
mohammadi@Kashanu.ac.ir
mohammadi.kashanu.ac.ir
Tel:5591 2455   مدیر گروه مهندسی برق - الکترونیک


دکتر محمود نیکوفرد
Mnik@Kashanu.ac.ir
mnikoofard.kashanu.ac.ir
Tel:5591 2491   مدیر گروه مهندسی برق - مخابرات


دکتر سید سجاد جهان بخت
jahanbakht@Kashanu.ac.ir
jahanbakht.kashanu.ac.ir
Tel:5591 2496   مدیر گروه مهندسی کامپیوتر


دکتر حسین صباغیان بیدگلی
hsabaghianb@Kashanu.ac.ir
hsabaghianb.kashanu.ac.ir
Tel:5591 3418    

 

 م.ش

تعداد بازديد از اين صفحه : 3336