دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدیریت دانشکده... > ریاست دانشکده

به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485
دکتر سید عباس طاهر
Sataher@Kashanu.ac.ir
sataher.kashanu.ac.ir
Tel:5591 2450   مسئول دفتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


مجید صانعی نژاد
Tel:031 5591 2450
Fax:031 5591 2424


 م.ش

تعداد بازديد از اين صفحه : 3784