دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدیریت دانشکده... > معاون پژوهشی

به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485 

دکتر حسین کرمی طاهری
karamitaheri@Kashanu.ac.ir
karamitaheri.kashanu.ac.ir
Tel:5591 3408    م.ش


 

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 760