دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدیریت دانشکده... > معاون آموزشی

به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485
دکتر بابک گنجی
bganji
@Kashanu.ac.ir
bganji.kashanu.ac.ir
Tel:5591 3414   
 م.ش
تعداد بازديد از اين صفحه : 888